سلام همشهری !

برگ اول را با سلامی شروع میکنیم از دل کویر و به گرمی آفتاب .. شاید شروع مسیری در جهت خدمت به همشهریان عزیز سختی هایی داشت ولی به عشق همشهری های عزیز خیلی زود آسان شد تمام سختی ها . و این شروع یک لبخندی بود بنام یزدبرگ . یزد برگ را هدیه میکنیم به خانواده های یزدی با یک دنیا آسودگی و آرامش ...